شماره کارت و حساب شرکت (کليک کنيد)
شماره کارت 6104337058713890
شماره حساب 386156624
بانک ملت 
به نام امير خادم حسينسایر اعلانات