قوانين و شرايط پذيرش مسافرين خروجي به مقصد نجف
1 .کليه مسافرين خروجي باالي 8 سال (اتباع ايراني، خارجي، ديپلمات، مسافرين ترانزيت) موظف به ارائه نتيجه تست منفي PCR پيش از سوار شدن به هواپيما در فرودگاه هاي ايران مي باشند. 
2 .مهلت اعتبار تست از زمان انجام آن تنها 22ساعت بوده و نتيجه آزمايش مي بايست از آزمايشگاه هاي مورد تائيد وزارت بهداشت در کشور مبدأ باشد. در صورت عدم ارائه تست معتبر از پذيرش مسافرين معذور خواهيم بود. 
3 .به منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا، از پذيرش جامه دان هاي Size Cabin چرخ دار معذوريم. 
4 .از مسافرين در فرودگاه نجف مجدداً با هزينه شخصي تست PCR گرفته مي شود و در صورت مثبت بودن مسافرين به مدت 2 هفته با هزينه شخصي قرنطينه مي شوند. 
5 .اخذ ويزاي ورود به کشور عراق الزاميست. 
6 .حضور مسافرين 4 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه الزاميست . 2 .تاريخ اعتبار از 1400/05/15 تا اطالع ثانوي مي باشد.
توجه : رعايت کليه شرايط اين دستور العمل براي مسافريني که واکسن کوويد 16 را دريافت کرده اند نيز الزامي مي باشد.سایر اعلانات