قوانين و شرايط پذيرش مسافرين ورودي به کشور در پروازهاي خارجي
- نظر به لزوم رعايت دستور العمل هاي اعالمي از طرف وزارت بهداشت و سازمان هواپيمايي کشوري رعايت موارد ذيل براي کليه مسافرين ورودي به ايران الزامي مي باشد. 
1 .کليه مسافرين ورودي باالي 8 سال )اتباع ايراني، خارجي، ديپلمات، مسافرين ترانزيت (موظف به ارائه نتيجه تست منفي PCR پيش از سوار شدن به هواپيما در فرودگاه مبدأ مي باشد. 
2 .مهلت اعتبار تست از زمان انجام آن تنها 66 ساعت بوده و نتيجه آزمايش مي بايست از آزمايشگاه هاي مورد تائيد وزارت بهداشت به زبان انگليسي با تاريخ ميالدي و بارکد معتبر جهت بررسي و يا مورد تائيد کنسولگري ايران در کشور مبدأ باشد. در صورت عدم ارائه تست معتبر از پذيرش مسافرين معذور خواهيم بود. 
3 .اخذ ويزاي ورود به کشور ايران الزاميست. 
4 .به منظور جلوگيري از شيوع ويروس کرونا، از پذيرش جامه دان هاي Size Cabin چرخ دار معذوريم. 
5 .تاريخ اعتبار از 15/55/1455 تا اطالع ثانوي مي باشد. 
توجه : رعايت کليه شرايط اين دستور العمل براي مسافريني که واکسن کوويد 16 را دريافت کرده اند نيز الزامي مي باشد.سایر اعلانات